GDPR

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

 • Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti EKOSAN servis s.r.o. ze
  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tato, jako správce zpracovávající
  Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech
  souvisejících s jejich zpracováním.

 • Společnost EKOSAN servis s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace
  objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných
  služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích, za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

 • Ve výše uvedených případech je společnost EKOSAN servis s.r.o. v souladu
  s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
  údajů, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu
  nezbytně nutném, zahrnujím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby.

 • Osobní údaje zpracovává společnost EKOSAN servis s.r.o. jako správce, případně její
  smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky. Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se společností EKOSAN servis s.r.o., popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás EKOSAN servis s.r.o. dále dovoluje upozornit na Vaše práva souvisejícími se zpracováním, a sice:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke
 • zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem;
 • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich
 • vzniku v důsledku zpracování osobních údajů